Umfang og afleiðingar hnattrænna loftslags­breytinga og áhrif þeirra á Íslandi

Fjórða samantektarskýrsla vísindanefndar um loftslagsbreytingar

Ágrip úr skýrslunni

Meginatriði og ályktanir

Þessi skýrsla staðfestir, svo ekki verður um villst, að loftslagsbreytingar eru byrjaðar að breyta náttúrufari og lífsskilyrðum fólks á Íslandi með vaxandi áskorunum fyrir efnahag, samfélag og náttúru. Til að tryggja að þær áskoranir verði ekki meiri en við er ráðið þarf umbyltingu í lífsháttum og umgengni við náttúruna. Þar gegna stjórnvöld, atvinnulíf og stefnumótendur lykilhlutverki. Draga þarf úr losun eins hratt og unnt er og aðlaga samfélagið þannig að það ráði við álagið. Loftslagsvá er viðfangsefni samfélagsins alls og forðast þarf andvaraleysi gagnvart áhættunni.

Ágrip úr skýrslunni

Þróun loftslags

Verði ekki dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda verður veðurfar á Íslandi í lok aldarinnar gjörólíkt því sem verið hefur frá landnámi og hugsanlega án fordæma síðan síðasta jökulskeiði lauk fyrir um tíu þúsund árum.

Ágrip úr skýrslunni

Náttúrufar

Veðurmælingar sýna að verulega hefur hlýnað frá upphafi 20. aldar og er hlýnunin um 1,0 °C á öld miðað við tímabilið 1900 til 2020, meiri að vetri (1,4 °C/100 ár) og minni að sumri (0,7 °C/100 ár). Hlýnunin var ekki órofa, hlýskeið var um miðbik aldarinnar, kuldakast náði hámarki í lok 8. áratugarins og um miðbik þess 10. fór að hlýna ákaft

Ágrip úr skýrslunni

Lífríki á landi

Fyrirsjáanlegar loftslagsbreytingar auka þörf á vöktun og rannsóknum á ýmsum þáttum náttúrufars. Vísindanefnd ítrekar fyrri ábendingar um að mikilvægt sé að skipuleg viðbrögð við loftslagsvá byggi á haldbærum rannsóknum og þekkingaröflun. Mikilvægt er að skipuleggja og fjármagna vöktun á lykilþáttum íslenskrar náttúru.

Ágrip úr skýrslunni

Ástand sjávar og lífríki í sjó

Erfitt er að greina áhrif hnattrænnar hlýnunar á breytingar á ástandi sjávar (hita og seltu) við Ísland. Þær breytingar sem orðið hafa á hita og seltu á hafsvæðinu kringum Ísland síðan 1995 fara ekki út fyrir mörk náttúrlegs breytileika.

Ágrip úr skýrslunni

Samfélag, menning og félagslegir innviðir

Viðhorf Íslendinga til loftslagsbreytinga hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum. Mikill meirihluti landsmanna (86%) telur að loftslagsbreytingar eigi sér stað og að þær séu vandamál. Meirihluti (60%) telur að þeir beri ábyrgð á að draga úr loftslagsbreytingum og að aðgerðir muni skapa komandi kynslóðum betra líf (81%). Færri telja að framfærslukostnaður muni aukast (28%) […]

Ágrip úr skýrslunni

Lýðheilsa, heilbrigðiskerfið og samfélagið

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni eru loftslagsbreytingar stærsta heilsufarsógnin sem mannkynið stendur frammi fyrir. Á heimsvísu valda loftslagsbreytingar m.a. aukningu í algengi smitbærra og ósmitbærra sjúkdóma, ótímabærra dauðsfalla og vannæringar.

Ágrip úr skýrslunni

Atvinnuvegir

Loftslagsbreytingar, afleiðingar og viðbrögð við þeim gera loftslagsmál að einu stærsta efnahagsmáli samtímans. Áhrif á atvinnuvegi geta verið bæði bein og óbein, svo sem í gegnum aðfangakeðjur, og haft samfélags- og efnahagslegar afleiðingar. Aðlögunaraðgerðir geta mildað áhrifin og auðveldað að nýta á jákvæðan hátt þær umbreytingar sem felast í viðbrögðum við loftslagsbreytingum.

Ágrip úr skýrslunni

Byggðir innviðir

Loftslagsbreytingar eru þegar farnar að hafa áhrif á ýmsa innviði á Íslandi sem hefur kallað á viðbrögð stofnana og fyrirtækja. Áhrif loftslagsbreytinga, s.s. þurrkar, aukin úrkomuákefð, umhleypingar, flóð og hækkuð sjávarstaða, geta haft áhrif á forða, vatnsöflun og dreifikerfi vatnsveitna og þar með á neysluvatn.

Ágrip úr skýrslunni

Áhætta, náttúruvá og áhættustýring

Íslenskt þjóðfélag býr yfir mikilli þekkingu og reynslu við að bregðast við náttúruvá. Mikilvægt er að áhættustýringu verði beitt til að draga úr líkum þess að alvarleg tjón verði með skipulögðu áhættumati og viðbrögðum. Horfa þarf til aukinnar náttúrvár við skipulagsgerð.

Ágrip úr skýrslunni

Aðlögun að loftslagsbreytingum

Þegar samfélög standa frammi fyrir loftslagsvá geta viðbrögðin verið af þrennum toga: Að þjást eða draga úr losun og aðlagast afleiðingunum. Aðlögun að loftslagsbreytingum er staðbundin aðgerð sem felst í því að undirbúa samfélög, fólk, kerfi og náttúru undir áhrif loftslagsbreytinga, lágmarka skaðlegar afleiðingar þeirra og nýta möguleg tækifæri. Aðlögun er lykilþáttur í því að tryggja langtímaviðbrögð við loftlagsbreytingum með það að markmiði að vernda fólk, lífsviðurværi og vistkerfi.

Allir kaflar skýrslunnar

Ágrip

Kafli 1. Hnattrænar loftslagsbreytingar

Kafli 2. Veðurfar, vatnafar, jöklar og sjávarstaða

Kafli 3. Líklegar loftslagsbreytingar á Íslandi á öldinni

Kafli 4. Lífríki lands og landnýting

Kafli 5. Ástand og lífríki sjávar

Kafli 6. Samfélag, menning og félagslegir innviðir

Kafli 7. Lýðheilsa, heilbrigðiskerfið og samfélag

Kafli 8. Atvinnuvegir

Kafli 9. Byggðir innviðir

Kafli 10. Áhættur, náttúruvá og áskoranir þvert á landamæri

Kafli 11. Aðlögun að loftslagsbreytingum

Viðauki A: Yfirlit yfir niðurstöður 6. Matshrings (AR6)

Viðauki B: SR – sérskýrslur IPCC 2018-2019

Viðauki C: Sviðsmyndir um losun, félagslega og hagræna þróun

Viðauki D: Skammstafanir og orðskýringar

Nánar um vísindanefndina

Vísindanefnd um loftslagsbreytingar er skipuð af ráðherra og er ætlað að kortleggja ástand þekkingar á loftslagsbreytingum og áhrifa þeirra hér á landi, hver séu helstu óvissuatriði tengd áhrifum loftslagsbreytinga og hvaða vafamál sé brýnt að skoða betur.

Starfsmenn á skrifstofu loftslagsþjónustu og aðlögunar á Veðurstofu Íslands unnu náið með nefndinni og aðstoðuðu við fundahöld og málstofur, sem og ritstörf og uppsetningu skýrslu.

Eftirfarandi aðilar unnu að gerð skýrslunnar:

Vísindanefnd:

 • Halldór Björnsson
  , Veðurstofu Íslands, formaður

 • Bjarni Diðrik Sigurðsson
  , Landbúnaðarháskóla Íslands

 • Borgný Katrínardóttir
  , Náttúrufræðistofnun Íslands

 • Brynhildur Davíðsdóttir
  , Háskóla Íslands

 • Gígja Gunnarsdóttir
  , embætti landlæknis

 • Guðfinna Th. Aðalgeirsdóttir
  , Háskóla Íslands

 • Guðjón Már Sigurðsson
  , Hafrannsóknastofnun

 • Helga Ögmundardóttir
  , Háskóla Íslands

 • Hildur Pétursdóttir
  , Hafrannsóknastofnun.

 • Hlynur Bárðarson
  , Hafrannsóknastofnun

 • Starri Heiðmarsson
  , Náttúrustofu Norðurlands vestra

Starfsmenn skrifstofu loftslagsþjónustu og aðlögunar:

 • Anna Hulda Ólafsdóttir
  , Veðurstofu Íslands

 • Theódóra Matthíasdóttir
  , Veðurstofu Íslands

© Veðurstofa Íslands 2023

Bústaðavegi 7-9

105 Reykjavík

Kt. 630908-0350

Sími: 552-6000